Search
Close this search box.

ኣብ ስደት ንዝርከብ ሕብረተሰብ ሞያውያን እናዓደመት ኣስተምህሮ እትህብ ትካል ማህጸን

2023-08-14-bbc-news-mahtsen

ብህሉው ኣገባብ ኣነባብራ ስደት ዝተሻቐላ ግዱሳት ኣሓት ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ክኢላታት ስነ አእምሮን ኣነባብራን ሞያውያን እናዓደማ፡ “ማህጸን” ብዝሰመያኣ ቻነል ዩ-ቲዩብ፡ ንጥዕና ኣእምሮ፡ ኣተዓባብያ ህጻናት፡ ቅድምን ድሕርን ሕርስን ንዘጋጥም ጸገማት ዝድህስስ ብማንዛን ኣካልን ንሕብረሰተብ ይምህራን የነቓቕሓን ኣለዋ። ቢቢሲ ትግርኛ፡ ንኣካየድትን ኣለይትን “ማህጸን” ሰላማዊት ንጉሰ ሺሻይ ካህንን፡ እቲ ሓሳብ መዓስን ብኸመይ ከምዝነቐለን ከምዝጀመረን፡ ክሳብ ሕጂ ዝተዓመ ንጥፈታት፡ […]